kurs1

Kurs na języki obce

Jest nam nie­zwy­kle miło zapro­sić użyt­kow­ni­ków naszej biblio­teki do pro­jektu​„Kurs na języki obce”, jaki firma Fun­me­dia reali­zuje we współ­pracy z Fun­da­cją Roz­woju Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­nego. Dzięki niemu czy­tel­nicy mogą uzy­skać bez­płatny…

kierunek-biblioteka-12

14-10-2016 Biblio­teka nie­czynna

W związku z zapro­sze­niem, wysto­so­wa­nym przez Miej­ską Biblio­tekę Publiczną w Jaśle, dla pra­cow­ni­ków Gmin­nej Biblio­teki Publicz­nej w Tar­nowcu na szko­le­nie, infor­mu­jemy, że 14 paź­dzier­nika 2016 r. pla­cówki biblio­teki w Tar­nowcu, Łub­nie Szla­chec­kim i Gli­niku Pol­skim…

19

Wystawa prac malar­skich w biblio­tece

W Gmin­nej Biblio­tece Publicz­nej w Tar­nowcu trwa wystawa malar­stwa i gra­fiki mło­dej miesz­kanki Tar­nowca, Nata­lii Wydrzyń­skiej. Nata­lia jest absol­wentką Liceum Pla­stycz­nego im. Tade­usza Brzo­zow­skiego w Kro­śnie. Obec­nie stu­diuje na Wydziale Arty­stycz­nym Uni­wer­sy­tetu Marii…

img_0652w

Bawię się i uczę w biblio­tece

Bawię się i uczę w biblio­tece – pod takim hasłem odby­wały się zaję­cia waka­cyjne z dziećmi w Filii Gli­niku Pol­skim Gmin­nej Biblio­teki Publicz­nej w Tar­nowcu. Przez cały okres waka­cji biblio­te­karka, Mag­da­lena For­tuna orga­ni­zo­wała róż­nego rodzaju zaję­cia,…

straz-pozarna_lata-20-te_300

Pota­kówka na sta­rej foto­gra­fii

Może zauwa­ży­li­ście, że od 20 sierp­nia 2016 r. poja­wiła z pra­wej strony się nowa zakładka​“Pota­kówka na sta­rej foto­gra­fii”. Do stwo­rze­nia strony zachę­cili nas miesz­kańcy tej miej­sco­wo­ści przy­no­sząc swoje albumy ze…

dsc_5634-kopiowanie

Czy­ta­nie Quo vadis w Tar­nowcu

Przed biblio­teką w Tar­nowcu, 3 wrze­śnia 2016 r. odbyło się czy­ta­nie frag­men­tów powie­ści Hen­ryka Sien­kie­wi­cza​“Quo vadis”. Przy­szli pod biblio­tekę wierni czy­tel­nicy by posłu­chać i czy­tać to wspa­niałe dzieło. Oto rela­cja zdję­ciowa i fil­mowa.…

G1

Nowo­ści z Pro­gramu Roz­woju Czy­tel­nic­twa

Zgod­nie z umową zawartą mię­dzy Biblio­teką Naro­dową a naszą biblio­teką doty­czącą dofi­nan­so­wa­nia zada­nia w ramach Pro­gramu wie­lo­let­niego​„Naro­dowy Pro­gram Roz­woju Czy­tel­nic­twa” Prio­ry­tet 1 — Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek publicz­nych ze środ­ków finan­so­wych…

6.1

NARO­DOWE CZY­TA­NIEQUO VADIS

Naro­dowe czy­ta­nie” to akcja zaini­cjo­wana przez pre­zy­denta Bro­ni­sława Komo­row­skiego w 2012 r. Pierw­szą fun­da­men­talną dla pol­skiej kul­tury czy­taną lek­tura był​„Pana Tade­usza” Adama Mic­kie­wi­cza. W 2013 r. w całej Pol­sce odbyło się wspólne…

20160819_133749 (Kopiowanie)

Z wizytą w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej

W ramach pro­jektu​“Kie­ruj w dobrym stylu dla ini­cja­to­rek i ini­cja­to­rów” uczest­ni­czy­łem w spo­tka­niu dyrek­to­rów biblio­tek z Pol­ski Połu­dnio­wej bio­rą­cych udział w pro­jek­cie. Spo­tka­nie odbyło się w Miej­sko-​Gmin­nej i Powia­to­wej biblio­tece w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej. Biblio­teka w Kazi­mie­rzy oraz wła­dze…

2

ŁUKASZ, TOMEKADRIAN

Łukasz Lepucki został zwy­cięzcą w III Biblio­tecz­nym Tur­nieju FIFA. W pierw­szej trójce zna­leźli się jesz­cze: Tomek Lepucki i Adrian Ziem­ski. Roz­grywki w tur­nieju FIFA odby­wały się w dniach 1617 sierp­nia. Brało w nich udział 16