Menu

Ostatnie artykuły

img_0809
Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu 2017
Tego­rocz­na, 13 edy­cja ogól­no­eu­ro­pej­skiej kam­pa­nii Tydzień z Inter­ne­tem odby­wa­ła się rów­nież z udzia­łem tar­no­wiec­kiej filii [...]
img_0772
Zima doku­cza­ła i naucza­ła
Nad­sze­dł czas na pod­su­mo­wa­nie ferii, w fili biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim. Odby­wa­ły się one pod hasłem ​„Zima jed­nym doku­cza, [...]
czytak
Ofer­ta dla osób nie­wi­do­my­ch i nie­do­wi­dzą­cy­ch
Czy­tak­Plus, urzą­dze­nie do odtwa­rza­nia ksią­żek mówio­ny­ch jest już dostęp­ne w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Jest to [...]
05
Dzie­ci auto­ra­mi ilu­stra­cji
Dzie­ci z przed­szko­la w Tar­now­cu malo­wa­ły w ponie­dzia­łek i wto­rek ilu­stra­cje do wier­szy Marii Toma­sik. Ini­cja­ty­wa [...]
01
FIFA wśród rega­łów biblio­tecz­ny­ch
Oka­zu­je się, że ferie zimo­we moż­na rów­nież spę­dzić w biblio­te­ce gra­jąc w FIFA. Taką for­mę zaba­wy wybra­ła mło­dzież z Tar­now­ca [...]
de9aefc4b31af96b0b039656b3eec759
Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu
Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu, filia w Gli­ni­ku Pol­skim zgło­si­ła się już po raz kolej­ny do akcji ​“Dzień bez­piecz­ne­go [...]
kraszewski
Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ki z Pro­gra­mu Kra­szew­ski 2016
Z wiel­ką rado­ścią chcia­łem poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu wzię­ła udział w pro­jek­cie Kra­szew­ski 2016. [...]
bombki
Życze­nia na Świę­ta
W ten cud­ny czas życzy­my naszym czy­tel­ni­kom i przy­ja­cio­łom biblio­te­ki, aby Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia peł­ne były rado­ści, miło­ści, [...]
img_0003
Miko­łaj­ko­wy pre­zent
Pre­zent od Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej otrzy­ma­ła biblio­te­ka w świę­to obda­ro­wy­wa­nia sie­bie poda­run­ka­mi to jest [...]
504m300
Jesz­cze o kon­gre­sie
Pra­gnę zapre­zen­to­wać jesz­cze kil­ka zdjęć z Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go. Dwa pierw­sze pocho­dzą z czę­ści wstęp­nej, pod­czas któ­rej [...]
20161108_2
Byłem na Kon­gre­sie w War­sza­wie
XI Kon­gres Oby­wa­tel­skie odbył się, w minio­ny week­end w War­sza­wie w gma­chu Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Tego­rocz­na edy­cja [...]
kurs1
Kurs na języ­ki obce
Jest nam nie­zwy­kle miło zapro­sić użyt­kow­ni­ków naszej biblio­te­ki do pro­jek­tu ​„Kurs na języ­ki obce”, jaki fir­ma Fun­me­dia reali­zu­je we [...]
kierunek-biblioteka-12
14-10-2016 Biblio­te­ka nie­czyn­na
W związ­ku z zapro­sze­niem, wysto­so­wa­nym przez Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną w Jaśle, dla pra­cow­ni­ków Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej [...]
19
Wysta­wa prac malar­ski­ch w biblio­te­ce
W Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu trwa wysta­wa malar­stwa i gra­fi­ki mło­dej miesz­kan­ki Tar­now­ca, Nata­lii Wydrzyń­skiej. [...]
img_0652w
Bawię się i uczę w biblio­te­ce
Bawię się i uczę w biblio­te­ce – pod takim hasłem odby­wa­ły się zaję­cia waka­cyj­ne z dzieć­mi w Filii Gli­ni­ku Pol­skim Gmin­nej [...]