Menu

Ostatnie artykuły

d20
W Tar­now­cu o wspól­no­ta­ch lokal­ny­ch
Odpo­wie­dzi na pyta­nie, jak budo­wać wspól­no­ty lokal­ne szu­ka­li uczest­ni­cy deba­ty oby­wa­tel­skiej, któ­ra 17 maja br. odby­ła się w Gmin­nej [...]
fj_28-04-2017_8
Fak­ty Jasiel­skie o biblio­te­ce
W piąt­ko­wym wyda­niu Fak­tów Jasiel­ski­ch (z 28 kwiet­nia 2017 r.) uka­za­ła się infor­ma­cja o deba­cie spo­łecz­nej, któ­ra odbę­dzie się [...]
logo2
O tym, co nas łączy
„Roz­wi­ja­my skrzy­dła Pol­ski lokal­nej” to pro­jekt, któ­re­go celem jest wywo­ła­nie sze­ro­kiej dys­ku­sji nad mecha­ni­zma­mi roz­wo­ju lokal­ny­ch [...]
wielkanoc
Infor­ma­cja
W okre­sie świąt pal­ców­ki GBP w Tar­now­cu będą czyn­ne: W dniu 12 kwiet­nia (śro­da) Tar­no­wiec — od 11.00 — 16.00 Łub­no [...]
parafia1
Pole­ca­my książ­ki
W ostat­ni­ch dnia­ch uka­za­ły się dwie książ­ki zwią­za­ne z Tar­now­cem. Pierw­sza jest Reprin­tem bro­szu­ry napi­sa­nej przez byłe­go [...]
wielkanoc
Rado­sny­ch Świąt Wiel­ka­noc­ny­ch
Gdy nadej­dą świę­ta nie­ch nadzie­ja i rado­ść poja­wią się w Waszy­ch doma­ch, a Wiel­ka­noc przy­nie­sie pomyśl­no­ść, szczę­ście i [...]
5
Mło­dzi ilu­stra­to­rzy w biblio­te­ce
Biblio­te­ka w Gli­ni­ku Pol­skim gości­ła Panią Marię Toma­sik, lokal­ną poet­kę, autor­kę kil­ku tomi­ków wier­szy dla dzie­ci. Spo­tka­nie autor­ki [...]
dsc_5941
Wysta­wy o smo­ka­ch
W biblio­te­ce w Tar­now­cu pre­zen­tu­je­my dwie wysta­wy o smo­ka­ch przy­go­to­wa­ne przez auto­ra ksią­żek: ​“Smo­ki i smo­ko­bój­stwo” [...]
img_0809
Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu 2017
Tego­rocz­na, 13 edy­cja ogól­no­eu­ro­pej­skiej kam­pa­nii Tydzień z Inter­ne­tem odby­wa­ła się rów­nież z udzia­łem tar­no­wiec­kiej filii [...]
img_0772
Zima doku­cza­ła i naucza­ła
Nad­sze­dł czas na pod­su­mo­wa­nie ferii, w fili biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim. Odby­wa­ły się one pod hasłem ​„Zima jed­nym doku­cza, [...]
czytak
Ofer­ta dla osób nie­wi­do­my­ch i nie­do­wi­dzą­cy­ch
Czy­tak­Plus, urzą­dze­nie do odtwa­rza­nia ksią­żek mówio­ny­ch jest już dostęp­ne w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Jest to [...]
05
Dzie­ci auto­ra­mi ilu­stra­cji
Dzie­ci z przed­szko­la w Tar­now­cu malo­wa­ły w ponie­dzia­łek i wto­rek ilu­stra­cje do wier­szy Marii Toma­sik. Ini­cja­ty­wa [...]
01
FIFA wśród rega­łów biblio­tecz­ny­ch
Oka­zu­je się, że ferie zimo­we moż­na rów­nież spę­dzić w biblio­te­ce gra­jąc w FIFA. Taką for­mę zaba­wy wybra­ła mło­dzież z Tar­now­ca [...]
de9aefc4b31af96b0b039656b3eec759
Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu
Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu, filia w Gli­ni­ku Pol­skim zgło­si­ła się już po raz kolej­ny do akcji ​“Dzień bez­piecz­ne­go [...]
kraszewski
Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ki z Pro­gra­mu Kra­szew­ski 2016
Z wiel­ką rado­ścią chcia­łem poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu wzię­ła udział w pro­jek­cie Kra­szew­ski 2016. [...]