Menu

Ostatnie artykuły

504m300
Jesz­cze o kon­gre­sie
Pra­gnę zapre­zen­to­wać jesz­cze kil­ka zdjęć z Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go. Dwa pierw­sze pocho­dzą z czę­ści wstęp­nej, pod­czas któ­rej [...]
20161108_2
Byłem na Kon­gre­sie w War­sza­wie
XI Kon­gres Oby­wa­tel­skie odbył się, w minio­ny week­end w War­sza­wie w gma­chu Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Tego­rocz­na edy­cja [...]
kurs1
Kurs na języ­ki obce
Jest nam nie­zwy­kle miło zapro­sić użyt­kow­ni­ków naszej biblio­te­ki do pro­jek­tu ​„Kurs na języ­ki obce”, jaki fir­ma Fun­me­dia reali­zu­je we [...]
kierunek-biblioteka-12
14-10-2016 Biblio­te­ka nie­czyn­na
W związ­ku z zapro­sze­niem, wysto­so­wa­nym przez Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną w Jaśle, dla pra­cow­ni­ków Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej [...]
19
Wysta­wa prac malar­ski­ch w biblio­te­ce
W Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu trwa wysta­wa malar­stwa i gra­fi­ki mło­dej miesz­kan­ki Tar­now­ca, Nata­lii Wydrzyń­skiej. [...]
img_0652w
Bawię się i uczę w biblio­te­ce
Bawię się i uczę w biblio­te­ce – pod takim hasłem odby­wa­ły się zaję­cia waka­cyj­ne z dzieć­mi w Filii Gli­ni­ku Pol­skim Gmin­nej [...]
straz-pozarna_lata-20-te_300
Pota­ków­ka na sta­rej foto­gra­fii
Może zauwa­ży­li­ście, że od 20 sierp­nia 2016 r. poja­wi­ła z pra­wej stro­ny się nowa zakład­ka ​“Pota­ków­ka na sta­rej foto­gra­fii”. Do [...]
dsc_5634-kopiowanie
Czy­ta­nie Quo vadis w Tar­now­cu
Przed biblio­te­ką w Tar­now­cu, 3 wrze­śnia 2016 r. odby­ło się czy­ta­nie frag­men­tów powie­ści Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza ​“Quo vadis”. [...]
G1
Nowo­ści z Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa
Zgod­nie z umo­wą zawar­tą mię­dzy Biblio­te­ką Naro­do­wą a naszą biblio­te­ką doty­czą­cą dofi­nan­so­wa­nia zada­nia w rama­ch Pro­gra­mu [...]
6.1
NARO­DO­WE CZY­TA­NIEQUO VADIS
„Naro­do­we czy­ta­nie” to akcja zaini­cjo­wa­na przez pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go w 2012 r. Pierw­szą fun­da­men­tal­ną dla [...]
20160819_133749 (Kopiowanie)
Z wizy­tą w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej
W rama­ch pro­jek­tu ​“Kie­ruj w dobrym sty­lu dla ini­cja­to­rek i ini­cja­to­rów” uczest­ni­czy­łem w spo­tka­niu dyrek­to­rów biblio­tek [...]
2
ŁUKA­SZ, TOMEKADRIAN
Łuka­sz Lepuc­ki został zwy­cięz­cą w III Biblio­tecz­nym Tur­nie­ju FIFA. W pierw­szej trój­ce zna­leź­li się jesz­cze: Tomek Lepuc­ki [...]
1
III TUR­NIEJ FIFA ROZ­PO­CZĘ­TY
Trze­ci biblio­tecz­ny tur­niej FIFA w Tar­now­cu roz­po­czę­ty. Dzi­siaj odby­ły się roz­gryw­ki eli­mi­na­cyj­ne. Gra toczy­ła się od godz. 9:00 do [...]
1942.K1
SZKO­ŁA ZE STA­REJ FOTO­GRA­FII
Taki tytuł będzie nosi­ła wysta­wa poświę­co­nej szko­le w Gmi­nie Tar­no­wiec. Orga­ni­za­to­rem wysta­wy będzie Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na [...]
sanocki józef z prawej z kolegami z wojska 3
ŚWIĘ­TO WOJ­SKA POL­SKIE­GO
15 sierp­nia jest Świę­tem Woj­ska Pol­skie­go, jest rów­nież dniem chwa­ły orę­ża pol­skie­go nad bol­sze­wic­kim najeźdź­cą . Odda­je­my hołd wszyst­kim [...]