RADIO­BO­OKKLA­SY­KA DO SŁU­CHA­NIA

Biblio­te­ka w Tar­now­cu pro­po­nu­je. RADIO­BO­OK” – LITE­RA­TU­RA ZAMKNIĘ­TA W AUDIO­BO­OKACH Radio­bo­ok” to nowy pro­jekt Agen­cji Muzycz­nej Pol­skie­go […]

Przy­go­to­wa­nia do otwar­cia

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, W związ­ku z decy­zją Pre­mie­ra, o wpro­wa­dze­niu dru­gie­go eta­pu zno­sze­nia ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID-19, Biblio­te­ka w Tar­now­cu przy­go­to­wu­je […]