Menu

Ostatnie artykuły

Jak czy­ta­li­śmy Wese­le”
Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu zor­ga­ni­zo­wa­ła 5 wrze­śnia 2017 r. czy­ta­nie ​„Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. [...]
Naro­do­we czy­ta­nie Wese­la” Wyspiań­skie­go
Dni pra­cy biblio­te­ki w sierp­niu
Maciej Wit­kie­wicz z wizy­tą w Tar­now­cu
Maciej Wit­kie­wicz, stry­jecz­ny wnuk Sta­ni­sła­wa Igna­ce­go Wit­kie­wi­cza był gościem w dwo­rze tar­no­wiec­kim 7 lip­ca 2017 r. Jest gło­wą [...]
W pra­sie lokal­nej o biblio­te­ce
W ​“Fak­tach jasiel­skich” z 9 czerw­ca 2017 r. moż­na prze­czy­tać infor­ma­cję o pro­mo­cji tomi­ku wier­szy dla dzie­ci autor­stwa Marii [...]
Dzie­cię­cy świat
Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla naj­młod­szych autor­stwa Marii Toma­sik wyda­ne­go przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Tar­now­cu odby­ła się [...]
O deba­cie w pra­sie lokal­nej
W ​“Fak­tach jasiel­skich” uka­za­ła się infor­ma­cja o deba­cie oby­wa­tel­skiej jaka odby­ła się 17 maja 2017 r. w naszej biblio­te­ce.
Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla dzie­ci Marii Toma­sik
Pro­mo­cja naj­now­sze­go tomi­ku wier­szy Marii Toma­sik dla naj­młod­szych zaty­tu­ło­wa­ne­go ​„Dzie­cię­cy świat” odbę­dzie się w pią­tek [...]
Dota­cja na wypo­sa­że­nie
Z przy­jem­no­ścią mogę poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma w nie­dłu­gim cza­sie pie­nią­dze w ramach [...]
Mali twór­cy książ­ki
Dzie­ci z przed­szko­la w Gli­ni­ku Pol­skim pod bacz­nym okiem nauczy­ciel­ki, panią Mary­si we współ­pra­cy z biblio­te­kar­ką panią [...]
Na wio­sen­nej łące… w Gli­ni­ku Pol­skim
Na lek­cje biblio­tecz­ną poświę­co­ną owa­dom przy­by­ły we wto­rek, 16.05.2017 roku, do filii w Gli­ni­ku Pol­skim GBP w Tar­now­cu [...]
W Tar­now­cu o wspól­no­tach lokal­nych
Odpo­wie­dzi na pyta­nie, jak budo­wać wspól­no­ty lokal­ne szu­ka­li uczest­ni­cy deba­ty oby­wa­tel­skiej, któ­ra 17 maja br. odby­ła się w Gmin­nej [...]
Fak­ty Jasiel­skie o biblio­te­ce
W piąt­ko­wym wyda­niu Fak­tów Jasiel­skich (z 28 kwiet­nia 2017 r.) uka­za­ła się infor­ma­cja o deba­cie spo­łecz­nej, któ­ra odbę­dzie się [...]
O tym, co nas łączy
„Roz­wi­ja­my skrzy­dła Pol­ski lokal­nej” to pro­jekt, któ­re­go celem jest wywo­ła­nie sze­ro­kiej dys­ku­sji nad mecha­ni­zma­mi roz­wo­ju lokal­nych [...]
Infor­ma­cja
W okre­sie świąt pal­ców­ki GBP w Tar­now­cu będą czyn­ne: W dniu 12 kwiet­nia (śro­da) Tar­no­wiec — od 11.00 — 16.00 Łub­no [...]